Geleneksel El Sanatları Online Satış Web Sitesine HOŞGELDİNİZ!

HİZMET POLİTİKAMIZ

Kişisel Verilerin Korunması

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1. Giriş:

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (“Kurum”) tüzel kişiliği, ilgili müdürlük ve birimleri ve hizmet merkezlerinde toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri sahiplerinin/ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır. Kurum, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve gayret göstermektedir. Kişisel veriler Kurum tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir. Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri Kurum tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Kanun’da belirtilen amaçlar çerçevesinde ve sınırı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Buna göre kişisel verilerin işlenme amacı;
1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
2. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
3. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
4. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
5. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
6. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
7. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
8. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
9. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
10. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetimi,
11. İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
12. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
13. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri en üst seviyede almaya gayret göstermektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Aktarılması : 

Çalışanlar, hizmet alıcıları, tedarikçiler, paydaşlar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ve vatandaşlardan toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Kurum’un tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlar ile, ilgili mevzuatlar çerçevesinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilecektir.

Kurum, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli idari ve teknik tedbirleri, tüm güvenlik önlemlerini almaya özen göstermektedir. Ayrıca Kurum ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Kurum verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize ve güvenliğine değer vermektedir.

 

4. Kişiseş Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kurum kişisel verileri, her türlü işitsel, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Kurum’un sunmuş olduğu hizmetlerin yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve yine Kurum’un sözleşme ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi gibi birçok hukuki sebebe dayalı olarak toplamakta, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak işlemekte, paylaşmakta ve aktarmaktadır. Hukuki dayanaklara ilişkin temel bazı temeller;

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
• İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Hakların Korunması :

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanılması için, kişisel veri sahipleri tarafından Kurum’a, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başvurulması halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi durumunda, başvuruya konu iş ve işlemlerin maliyeti ile sınırlı olmak üzere, bu hususta Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

 

6. İletişim :

İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşılabilmektedir.

Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı https://dosim.ktb.gov.tr adresinden edinebileceğiniz başvuru formunu doldurarak imzalı şekilde İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 Çankaya/Ankara adresine başvuru formunda belirtilen yollardan birini kullanarak gönderebilirsiniz.

 

 
#
Tamam